Menu

Regulamin etapu regionalnego konkursu "Przebojem na Antenę 2016"

Regulamin etapu regionalnego konkursu Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia "PRZEBOJEM NA ANTENĘ 2016" Realizowanego w Polskim Radiu Białystok

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Konkurs „Przebojem na antenę” zwany jest dalej KONKURSEM.
 2. KONKURS organizowany jest przez Polskie Radio Białystok, zwane dalej ORGANIZATOREM przy współpracy z Rozgłośniami Regionalnymi Polskiego Radia zwanymi dalej ROZGŁOŚNIAMI REGIONALNYMI oraz spółką Sony Music Entertainment Poland Sp. z o. o. zwaną dalej SONY MUSIC.
 3. KONKURS trwa od 7 marca do 26 czerwca 2016 roku, natomiast ETAP REGIONALNY KONKURSU trwa od 7 marca do 15 maja 2016 roku.
 4. W KONKURSIE może wziąć udział każdy wykonawca/zespół, zwany dalej UCZESTNIKIEM, który: nie jest związany kontraktem płytowym lub inną umową wydawniczą lub umową dotycząca stałego organizowania jego działalności koncertowej lub zarządzania jego dobrami osobistymi, zgłosi do ROZGŁOŚNI REGIONALNEJ - ORGANIZATORA związanej terytorialnie z jego miejscem zamieszkania, autorską piosenkę/piosenki (tekst i muzykę) w dowolnym języku, oraz złoży oświadczenia jak w Załącznikach nr 1,2 i 3 Regulaminu Ogólnego KONKURSU.
§ 2
Przebieg ETAPU REGIONALNEGO KONKURSU
 1. Od 7 marca do 24 kwietnia 2016 roku – przyjmowanie zgłoszeń od UCZESTNIKÓW przez ROZGŁOŚNIE REGIONALNĄ - ORGANIZATORA.
 2. Od 25 kwietnia do 15 maja 2016 roku – eliminacje regionalne podczas których KOMISJA REGIONALNEA dokona wyboru jednego LAUREATA REGIONALNEGO oraz jedną jego piosenkę spośród zgłoszeń UCZESTNIKÓW nadesłanych do ROZGŁOŚNI REGIONALNEJ. Wybrany LAUREAT REGIONALNY przechodzi do ETAPU OGÓLNOPOLSKIEGO i będzie reprezentował ROZGŁOŚNIĘ REGIONALNĄ podczas Finału KONKURSU. Przebieg ETAPU OGÓLNOPOLSKIEGO reguluje Regulamin Ogólny KONKURSU.

§ 3
Obowiązki i prawa UCZESTNIKA
 1. Zgłoszenie się wykonawcy do udziału w KONKURSIE oznacza, że akceptuje on Regulamin Etapu Regionalnego KONKURSU oraz Regulamin Ogólny KONKURSU.
 2. Wykonawca może nadesłać swoje zgłoszenie tylko do jednej ROZGŁOŚNI REGIONALNEJ.
 3. Termin nadsyłania piosenek mija 24 kwietnia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 4. Wraz z piosenką/piosenkami należy dostarczyć:
  1. Wypełniony Załącznik nr 1 Regulaminu Ogólnego KONKURSU zawierający tytuł piosenki, dane personalne autora tekstu, muzyki, wykonawców oraz wskazanie osoby do kontaktu.
  2. Wypełniony Załącznik nr 2 Regulaminu Ogólnego KONKURSU zawierający oświadczenia autora muzyki i tekstu o udzieleniu na rzecz ORGANIZATORA i ROZGŁOŚNI REGIONALNYCH licencji na wykorzystanie piosenki w związku z udziałem w KONKURSIE na następujących polach eksploatacji:
   1. publiczne odtworzenie,
   2. wielokrotne nadawanie za pomocą fonii przewodowej i bezprzewodowej,
   3. rejestracja oraz emisja w systemie przewodowym, bezprzewodowym, w Internecie oraz przez satelitę, prawo do utrwalenia utworu na dostępnych w radiu środkach technicznych, w tym również do wprowadzenia do pamięci komputera,
   4. umieszczenie utworów w Internecie z prawem do wielokrotnego odtworzenia,
   5. wykorzystanie utworu do celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Rozgłośni Regionalnych, jego programów audycji, wydawnictw i publikacji,
   6. wprowadzenie do obrotu na rzecz innych stacji radiowych,
   7. zwielokrotnianie drukiem lub techniką cyfrową,
   8. zwielokrotnienie i wyprodukowanie do obiegu na nośnikach CD i DVD.
  3. Wypełniony Załącznik nr 3 Regulaminu Ogólnego KONKURSU zawierający oświadczenia wykonawcy/zespołu.
 5. UCZESTNIK udziela ORGANIZATOROWI i ROZGŁOŚNIOM REGIONALNYM licencji na wykorzystanie zgłoszonej piosenki w zakresie praw pokrewnych (wykonawczych) w związku z udziałem w KONKURSIE na polach eksploatacji wymienionych w pkt. 4.2.
 6. UCZESTNIK wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji ROZGŁOŚNI REGIONALNYCH, ich programów, audycji, wydawnictw i publikacji.
 7. LAUREAT REGIONALNY zobowiązuje się do uczestnictwa w próbach do finału w sobotę 25 czerwca 2016 roku oraz w finale KONKURSU w niedzielę 26 czerwca 2016 roku i wykonać zgłoszoną i wybraną do KONKURSU piosenkę.
 8. LAUREAT REGIONALNY zobowiązany jest do dostarczenia piosenki do ROZGŁOŚNI REGIONALNEJ - ORGANIZATORA, której jest reprezentantem.
 9. UCZESTNIK konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji KONKURSU zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 10. LAUREAT OGÓLNOPOLSKI zostanie zaproszony na następny finał KONKURSU by zagrać koncert minimum 30 minutowy. W przypadku braku możliwości uczestnictwa zwycięzcy w następnym finale ORGANIZATOR ma prawo wyboru do występu innego zespołu.
 11. Udział Uczestnika w KONKURSIE wraz z udzieleniem na rzecz ORGANIZATORA ROZGŁOŚNI REGIONALNYCH licencji nie powoduje powstania dla Stron jakichkolwiek zobowiązań finansowych.
§ 4
Postanowienia końcowe
 1. Przystąpienie do KONKURSU oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się do jego przestrzegania.
 2. ORGANIZATOROWI przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także przerwania, zawieszenia, lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu wynikające ze zmiany warunków zewnętrznych.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje ORGANIZATOR.
Powrót na górę

Serwis www.radio.rzeszow.pl używa plików Cookies. Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich użycie. Aby poznać rodzaje plików cookie, cel ich użycia oraz sposób ich wyłączenia przeczytaj Polityka Cookies.

Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij