Patronat

4. edycja konkursu „Są gdzieś okna, które płoną cały czas”

5 mar · 13:06
4. edycja konkursu „Są gdzieś okna, które płoną cały czas”

Zapraszamy młodzież do udziału w 4. edycji konkursu

"Są gdzieś okna, które płoną cały czas"

To konkurs literacki na szczeblu wojewódzkim, którego celem jest uwrażliwianie społeczeństwa na problemy ludzi niepełnosprawnych jak również podkreślenie ważności ich relacji z osobami zdrowymi.

Jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych (7 i 8 klasy). Ujęty w wykazie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie może być wpisany na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jako szczególne osiągnięcia brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Praca może mieć formę eseju, reportażu lub opowiadania.

Prace należy wysyłać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej do 8 kwietnia 2021r.

Organizatorami konkursu są: II LO im prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu oraz jego absolwent , który jest osobą niepełnosprawną Krzysztof Gudzelak. Sponsorzy przedsięwzięcia to: Rada Rodziców II LO w Przemyślu oraz firmy: Drukarnia „Reszka” i Kowalski Producent Okien i Drzwi. Natomiast patronat objęły m.in.: TVP 3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, TV Podkarpacka, Radio Eska.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie II LO im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu w zakładce „Szkoła”.

REGULAMIN 4. PODKARPACKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO „SĄ GDZIEŚ OKNA, KTÓRE PŁONĄ CAŁY CZAS’’ (rok szkolny 2020/21)

1.Organizator konkursu.
Konkurs organizowany jest przez II LO im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu oraz absolwenta niniejszej szkoły: Krzysztofa Gudzelaka.

2. Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół: podstawowych (7 i 8 klasy) i ponadpodstawowych województwa podkarpackiego.

3. Cele i założenia:
- rozwój kompetencji literackich,
- uwrażliwienie na problem funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, ich relacji z ludźmi pełnosprawnymi,
- uświadomienie, na czym polega prawdziwa pomoc osobom niepełnosprawnym,
- konkurs znajduje się w wykazie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, w związku z tym może być wpisany na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jako szczególne osiągnięcia brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

4. Zakres tematyczny konkursu:
Prace nie mają konkretnie sprecyzowanego tematu, motto konkursu ma charakter metaforyczny. Zadaniem uczestników jest napisanie pracy pisemnej, mającej cechy gatunkowe eseju, reportażu lub opowiadania, której treść będzie poruszała zagadnienia związane ogólnie z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, ich relacji z ludźmi pełnosprawnymi.

5. Wymogi oraz kryteria oceniania pracy:

a. Konkurs jest jednoetapowy.

b. Tekst nie może być dłuższy niż 4 strony standaryzowanego formatu A4. Wymagana czcionka to Times New Roman, wielkość 12, odstęp między wersami to 1,15, a margines 2,5. Tekst powinien być zapisany w pliku Word lub PDF. Prace niespełniające wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę.

c. Prace przedstawione w konkursie:
- mają mieć tytuł,
- muszą być efektem twórczości ucznia, nie mogą też naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich,
- nie mogą być wcześniej nagrodzone w innych konkursach.

d. Uczestnik konkursu:
- może przesłać tylko jedną pracę w danej edycji konkursu,
- nie może przesyłać na konkurs „Są gdzieś okna...” tych samych prac, które zostały wysłane w latach poprzednich,

d. Jury konkursu oceniać będzie:

- szczerość i oryginalność ujęcia tematu,
- znajomość przedstawianej problematyki,
- pomysłowość formy,
- poziom językowy, ortograficzny, interpunkcyjny i stylistyczny prezentacji.

6. Aspekty techniczne, wysyłanie i dostarczanie prac:
Praca wysłana jest wersją ostateczną ocenianą przez jury, w związku z tym nie będą przyjmowane jej kolejne wersje. Przesłany tekst powinien być podpisany jedynie pseudonimem autora. Dane autora pracy należy podać w formularzu (załącznik nr 2). Zgłoszenie na konkurs odbywa się jedynie drogą elektroniczną w postaci jednego e-maila i powinno zawierać: załącznik nr 1 – praca podpisana pseudonimem, załącznik nr 2 – formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 3 – zgoda opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie (zdjęcie lub skan zgody podpisanej przed prawnego opiekuna).

E-email z wszystkimi załącznikami należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs_okna2lo@wp.pl Termin przyjmowania prac upływa 8 kwietnia 2021 r. o godz. 24.00.

5. Udział w konkursie jest dobrowolny. Przesłanie pracy literackiej jest traktowane jako deklaracja udziału w konkursie, oznacza też wyrażenie przez uczestnika i jego opiekuna prawnego zgody na publikację imion i nazwisk osób biorących udział w konkursie, a także publikację w prasie oraz na stronach internetowych zdjęć, nagrań audio i video z gali finałowej.

6. Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród rzeczowych dla autorów najlepszych prac. O terminie i miejscu gali finałowej poinformujemy wszystkich uczestników drogą mailową lub telefoniczną po 8 kwietnia 2021 r. Decyzja komisji jurorów jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

7. W razie potrzeby, wątpliwości można kontaktować się z Moniką Maciewicz lub Krzysztofem Gudzelakiem w godzinach 9.30 – 13.30 poprzez e-maila: konkurs_okna2lo@wp.pl

8. Konkurs odbędzie się bez względu na warunki epidemiczne w kraju.

5 marca ·  13:06

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez