Patronat

XVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Na imię mi było Krzysztof”

31 mar · 11:31
XVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Na imię mi było Krzysztof”

Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie - V Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego zaprasza uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z województwa podkarpackiego do udziału w XVII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim i Poezji Śpiewanej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pod hasłem „Na imię mi było Krzysztof”.

Świętując 100-lecie urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, najwybitniejszego przedstawiciela pokolenia Kolumbów – pokolenia, które swoje życie poświęciło Ojczyźnie, pragniemy przybliżyć jego twórczość młodym ludziom. W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, polskiej niepodległości i polskiej kultury Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Konkurs odbędzie się w trybie zdalnym. Nadsyłanie nagrań audiowizualnych do 15 kwietnia 2021 roku. Ogłoszenie wyników oraz prezentacja występów laureatów nastąpi 30 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Zespołu Szkół Sportowych w Rzeszowie.

Konkurs znajduje się w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2020/2021 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (Zarządzenie Nr 4 / 2021 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r.).

Regulamin:

XVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Na imię mi było Krzysztof”

Cele konkursu:

 • Przybliżenie twórczości i sylwetki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 100-lecie urodzin poety, który przez Sejm RP został ustanowiony patronem roku 2021;
 • Odkrywanie talentów recytatorskich i wokalnych młodzieży województwa podkarpackiego;
 • Uwrażliwianie młodych ludzi na bycie patriotą w czasach pokoju i mówienie z dumą i radością o Polsce;

Umożliwienie młodym ludziom zaprezentowania swoich umiejętności szerszemu gronu odbiorców.

Zasady uczestnictwa i warunki udziału:

1. Konkurs obejmuje dwie kategorie:
- recytacja wiersza lub fragmentu prozy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Czas trwania recytacji nie może przekroczyć 5 minut. - utwór muzyczny do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z akompaniamentem własnym lub podkładem muzycznym. Czas wykonywania piosenki nie może przekraczać 5 minut.

 1. W konkursie mogą uczestniczyć soliści - uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych województwa podkarpackiego;
 2. Szkoła może wytypować maksymalnie 2 uczestników w każdej kategorii;
 3. Uczestnicy oceniani będą w jednej grupie wiekowej;

Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru,
 • interpretacja utworu,
 • ogólny wyraz artystyczny.
 1. Materiał audiowizualny musi prezentować całą sylwetkę uczestnika;

Plik zawierający nagranie w formacie mp4 nazwany imieniem i nazwiskiem uczestnika, wypełnioną elektronicznie kartę zgłoszenia, skan/fotokopię podpisanego oświadczenia należy przesłać za pośrednictwem usługi internetowej WeTransfer na adres: biblioteka@sportowa.resman.pl z dopiskiem „XVII WOJEWODZKI KONKURS RECYTATORSKI I POEZJI ŚPIEWANEJ IM. K. K. BACZYNSKIEGO”;

 1. Dokumenty oraz nagranie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2021 roku;
 2. Braki w dokumentacji uniemożliwią udział w Konkursie;

Karta zgłoszenia do konkursu oraz Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna do pobrania na stronie internetowej naszej

Szkoły: www.lo5.resman.pl w zakładce: Konkurs Recytatorski im. K. K. Baczyńskiego;

Organizator prosi o przestrzeganie w/w warunków oraz zastrzega sobie wszelkie prawa do zmian w regulaminie i przebiegu konkursu z wcześniejszym powiadomieniem uczestników.

We wszelkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z: Elżbietą Bazan oraz Sabiną Gumulak, pod numerem telefonu 17 748 21 06 lub mailowo: biblioteka@sportowa.resman.pl

Przebieg Konkursu:

 1. Niezależne Jury konkursowe powołane przez organizatora oceni nadesłane nagrania i wyłoni laureatów.

W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe za I,II, III miejsce oraz po jednym wyróżnieniu w każdej z kategorii.

Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Wyniki konkursu oraz prezentacja laureatów ukażą się 30 kwietnia 2021 roku na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Zespołu Szkół Sportowych w Rzeszowie.

Proponowane źródła dostępne on-line:

Źródła informacyjne o K. K. Baczyńskim:

LINK

Wiersze:

LINK

LINK

LINK

31 marca ·  11:31

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez