Wiadomości

KONKURS „TANKUJEMY I JEDZIEMY na BIS”

12 lip · 15:05
KONKURS „TANKUJEMY I JEDZIEMY na BIS”

Konkurs ten  nie jest  grą  losową  w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych ( Dz.U. z 2020, poz. 2094 z późn. zm. ).

§1 Organizator

Organizatorem Konkursu  jest „Polskie Radio Rzeszów” – Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna ( w skrócie: Polskie Radio Rzeszów S.A.), ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  nr 0000144370, NIP 8130014447, tel. 17 87 50 504 zwane w dalszej części "Organizatorem”.

§2 Miejsce Realizacji

 1. Konkurs organizowany  jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na antenie według scenariusza opracowanego przez Polskie Radio Rzeszów S.A., do którego radio posiada wszelkie prawa autorskie i może go modyfikować z wyłączeniem mechanizmu przeprowadzania konkursu i wyłaniania zwycięzców.
 2. Konkurs adresowany jest do słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów.

§3 Termin Konkursu

 1. Konkurs trwa od 08.09.21 do dnia 11.09.21r.

§4 Cel Konkursu

Celem Konkursu jest aktywny udział słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów S.A. w przeglądaniu strony internetowej Polskiego Radia Rzeszów.

§5 Uczestnicy

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są słuchaczami Polskiego Radia Rzeszów S.A, poprzez sieć nadajników naziemnych usytuowanych na terenie statutowego zasięgu nadawania oraz słuchający Polskiego Radia Rzeszów S.A. poprzez Internet z terenu całego kraju.
 2. Osoby niepełnoletnie, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursach, o ile uzyskają zgodę na udział w Konkursie od swojego przedstawiciela ustawowego.
 3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest na stronie www.radio.rzeszow.pl lub w siedzibie Organizatora.
 4. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i Fundatora Nagród, a także członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

§6 Zasady uczestnictwa i przebieg konkursu.

 1. Konkurs trwa 4 dni i polega na tym, iż w każdym dniu konkursowym na stronie www.radio.rzeszow.pl od 6.00 do 18.00 pojawiać się będą literki, które ułożą hasło dnia.
 2. Na stronie www.radio.rzeszow.pl literki do hasła dnia będą zamieszczane w artykułach z danego dnia.
 3. Prawidłowe hasło, należy przesłać jako zgłoszenie do konkursu na mail: konkursjedziemy@radio.rzeszow.pl. Osoba, która pierwsza prześle prawidłowe hasło danego dnia wygrywa nagrodę dnia.
 4. Prawidłowe hasło oraz zwycięzcę dnia ogłosimy każdego dnia, zamieszczając informację na stronie www.radio.rzeszow.pl  po godz. 20-tej.
 5. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie w danym dniu konkursowym.
 6. Zgłoszenie konkursowe musi zawierać także imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.


§7 Zasady przyznawana nagród i nagrody.


 1. Nagrodami są vouchery o wartości 200 zł brutto na zakupy na stacjach Paliw Watkem oraz gadżety Polskiego Radia Rzeszów.
 2. Wartość nagrody nie przekracza ustawowej kwoty 2000 zł

§8 Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są: voucher o wartości 200 zł brutto każdy do wykorzystania na stacjach paliw Watkem.
 2. Zwycięzca odbiera nagrodę w sposób uzgodniony z Organizatorem.
 3. Nagrody odbierać mogą tylko osoby pełnoletnie.

§9  Postanowienia końcowe

Szczegółowy sposób realizacji Konkursów określa Organizator. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursów rozstrzyga Organizator.

Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w regulaminie.

Uczestnicy Konkursów przystępując do udziału w Konkursie i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursów.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie S.A. ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144370, NIP: 8130014447, Regon: 690271718. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany wyżej lub e-mail: sekretariat@radio.rzeszow.pl.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie przez Administratora w celu udziału w konkursie, promocji Administratora poprzez opublikowanie danych zwycięzców na stronie internetowej i profilach społecznościowych Administratora, upublicznianie wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej i profilach społecznościowych Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie S.A. ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy: sekretariat@radio.rzeszow.pl i adres: 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3.Organizator zastrzega, iż szczegółowe zasady dotyczące realizacji poszczególnych Konkursów mogą być uregulowane w odrębnym regulaminie, dostępnym w siedzibie Organizatora i na portalu internetowym: www.radio.rzeszow.pl.

§10 Miejsce realizacji

Konkurs organizowany  jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na antenie według scenariusza opracowanego przez  Polskie Radio Rzeszów S.A., do którego radio posiada wszelkie prawa autorskie i może go modyfikować z wyłączeniem mechanizmu przeprowadzania konkursu i wyłaniania zwycięzców.

12 lipca ·  15:05

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez