Wiadomości

Regulamin akcji charytatywnej pomocy dla Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego im. św. Łazarza z Jerozolimy BETANIA w Przemyślu

16 lis · 24:00
Regulamin akcji charytatywnej pomocy dla Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego im. św. Łazarza z Jerozolimy BETANIA w Przemyślu

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Organizatorem akcji charytatywnej (dalej zwanej„Akcją”) jest:
 • Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie, ul. Słowackiego 89, 37-700 Przemyśl, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000559734, NIP 6842640631, REGON361592908, tel.604968084,dalejzwane „Stowarzyszeniem”,
 • Akcja charytatywna  organizowana jest  na antenie:

„Polskiego  Radia Rzeszów” Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna,  z siedzibą w Rzeszowie, 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000144370, nr NIP 8130014447, nr REGON 690271718,tel. 17 87 50 515, dalej zwane„Radiem”,

 • Miejscem publikacji niniejszego regulaminu (dalej zwanego „Regulaminem”) jest strona internetowa Radia:www.radio.rzeszow.pl.

§ 2 Cel i przedmiot akcji

 • Celem Akcji jest zebranie wśród słuchaczy Radia kwoty pieniężnej
  z przeznaczeniem na wsparcie powstania Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego im. św. Łazarza z Jerozolimy BETANIA w Przemyślu (dalej zwanego „Centrum”). Środki finansowe uzyskane z Akcji zostaną przekazane bezpośrednio na dedykowane Akcji konto bankowe Stowarzyszenia.
 • Akcja prowadzona będzie w formie licytacji przedmiotów pozyskanych od darczyńców, prowadzonej w dniu 24listopada2021r. w godz. 10.00 – 12.00 na żywo na antenie Radia, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.

§ 3 Przedmioty przeznaczone na Akcję

Przedmiotami przeznaczonymi (dalej zwane „Przedmiotami”) na organizowaną w ramach Akcji licytację są:

1. Dar od Pary Prezydenckiej – pióro od Prezydenta i broszka od Prezydentowej z okolicznościowym bilecikiem.

2. Dar od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego – filiżanka z orłem produkcji Ćmielowa z potwierdzeniem autentyczności.

3. „Madonna w skrzypcach” – Matka Boska Łopieńska – Pięknej Miłości, autor: Dorota Lasota (2015).

4. Obraz „Muzyk” – czarno-niebieski portret muzyka w okularach, autor: Robert Popczyk.

5. „Madonna” – współczesna obraz Madonny w kolorach złoto-bordowo-beżowych, autor: NN.

6. Talerz na ścianę lub do postawienia z grafiką Zwiastowania z kaplicy Nuncjatury w Warszawie i napisem „Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia”.

7. Krzyż namalowany na drewnie (wymiary: 50x27,5 cm), autor: NN.

8. „Księga Hioba” w tłumaczeniu z hebrajskiego przez Czesława Miłosza z ilustracjami Jana Lebensteina - wydawnictwo jubileuszowe przygotowane przez EditionsduDialogue (Paryż 1980) – wydanie ukazało się w 70. rocznicę urodzin Laureata Nagrody Nobla Czesława Miłosza w nakładzie 1000 egzemplarzy (ten nosi numer 64).

9. Zestaw: Koszulka Kuby Błaszczykowskiego z dedykacją dla A. Matusiewicza, szalik kibica Borucii Dortmund, książka „Lewy – sylwetka piłkarza” (autor: Natalia Doległo).

10. Popielata bluza sportowa z kapturem (rozmiar M) z naszywką: „Kanadyjska Ekipa Olimpijska” oraz rękawiczki.

11. Madonna z Dzieciątkiem – drewno, wypalane, złocone farbą.

12. Współczesna ikona – „Anioł” - anioł na krążku lipowym.

13. Grafika św. Jerzy

14. Grafika – „Żniwa”

15. Drzewo – akwarela, autor: Krystyna Gierula.

16. Łąka Mareczka – technika mieszana, kredki i farby, praca powstała na warsztatach plastycznych – praca wychowanka Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.

17. Bieszczady – olej na płótnie, autor: Alicja Czado.

18. „Muzyk” – rzeźba w stylu ludowym, autor: Jerzy Sowijak.

19. „Baba” – rzeźba, autor: NN.

20. „Odpoczynek przy kawie” – obrazek-grafika, autor: NN.

21. Zegarek – wkomponowany w figurkę domku.

22. Banknot NBP – Ignacy Paderewski – 100 rocznica powstania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

23. Banknot NBP Józef Piłsudski – Bitwa Warszawska.

24. Banknot NBP – 300-lecie Koronacji Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej.

25. Banknot NBP – Niepodległość.

26.    Koszulka z autografami siatkarek Developres Bella Dolina Rzeszów

 • Opisy Przedmiotów będą zamieszczone na stronie internetowej Radia oraz www.lazarus.pl.
 • Stowarzyszenie oświadcza, że jest właścicielem przedmiotów opisanych w § 3 pkt 1, które są pozbawione wad fizycznych i prawnych.
 • Radio nie odpowiada za prawdziwość oświadczenia o jakim mowa w ust. 3 oraz za żadne zobowiązania powstałe w wyniku przedmiotowej licytacji pomiędzy Stowarzyszeniem a uczestnikami licytacji opisanymi w § 4.

§ 4 Uczestnicy licytacji

 • Uczestnikiem Akcji (dalej zwanym „Uczestnikiem”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 • Warunkiem udziału w Akcji jest podanie danych osobowych - imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania, lub w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, nazwy oraz siedziby, w momencie przystąpienia do licytacji.

§ 5 Przebieg Akcji

 1. Akcja będzie prowadzona w formie licytacji Przedmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu wdniu 24 listopada 2021 r., na antenie Radia, w godzinach 10.00 - 12.00.
 2. Oferty Uczestników zawierające konkretne kwoty pieniężne oferowane za poszczególne Przedmioty będzie można składać w czasie trwania audycji na antenie.
 3. Uczestnicy będą mogli licytować Przedmioty drogą telefoniczną, składając swoje oferty pod nr telefonu: 17 222 22 22 oraz 17 8620000.
 4. Składając swoje oferty Uczestnik będzie zobowiązany do podania za każdym razem deklarowanej kwoty Przedmiotu, swojego imienia i nazwiska , nazwy miasta zamieszkania lub siedziby oraz numeru telefonu kontaktowego. Telefony anonimowe nie będą brane pod uwagę.
 5. Kwota podbicia oferowana przez Uczestników Akcji będzie jawna dla innych Uczestników. O aktualnym przebiciu prowadzący audycję będzie informował słuchaczy na antenie Radia podając imię osoby , nazwę miasta zamieszkania lub nazwę firmy, która daną ofertę złożyła.
 6. Licytację danego Przedmiotu wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji zadeklaruje najwyższą kwotę oraz uzyska przybicie prowadzącego licytację.
 7. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili udzielenia przybicia przez prowadzącego licytację dziennikarza, o czym prowadzący audycję dziennikarz poinformuje publicznie słuchaczy na antenie Radia, w momencie zakończenia audycji, zgodnie z harmonogramem wskazanym w ust. 1, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany numer telefonu Uczestnik Akcji, na rzecz którego nastąpiło przybicie. Przybicie jest ustnym oświadczeniem woli dziennikarza prowadzącego licytację na antenie o przyjęciu oferty Uczestnika zgłoszonej w toku aukcji.
 8. Oferta Uczestnika, który zaoferował drugą najwyższą kwotę przestaje wiązać po terminie 1grudnia2021 r.
 9. Stowarzyszeniu przysługuje prawo dochodzenia wylicytowanej kwoty wraz
  z odsetkami do dnia zapłaty na drodze postępowania sądowego.
 10. Zwycięzcom licytacji nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 11. W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch uczestników licytacji jednakowych ofert w stosunku do tego samego Przedmiotu, pierwszeństwo ma oferta kwotowa zgłoszona wcześniej (decyduje czas odebrania telefonu).
 12. Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty kwoty, na którą uzyskał przybicie
  w terminie do 30 listopada 2021 r.na konto bankowe Stowarzyszenia wskazane w § 6 ust. 1 Regulaminu.
 13. W przypadku nie wpłacenia zaoferowanej kwoty przez Uczestnika, który wygrał licytację w terminie, o którym mowa w ust. 12 i nie skorzystania przez Centrum z prawa wskazanego w ust. 9, umowa z tym Uczestnikiem ulega rozwiązaniu.
 14. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 13, pod warunkiem dochowania terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 8, Organizator telefonicznie zwróci się z propozycją zawarcia umowy do Uczestnika, który złożył drugą co do wysokości ofertę w licytacji danego Przedmiotu.
 15. Imię i miasto zamieszkania lub w wypadku osoby prawnej, nazwa i siedziba Uczestnika danej licytacji, na rzecz którego nastąpiło przybicie może zostać podane przez Organizatorów do wiadomości publicznej za pośrednictwem anteny Radia lub stron internetowych Organizatorów.

§ 6 Zapłata wylicytowanej kwoty i wydanie wylicytowanego przedmiotu

 • Uczestnicy, na rzecz których nastąpiły przybicia w poszczególnych licytacjach zobowiązani są do wpłacenia zaoferowanej kwoty do 30 listopada  2021 r., na rachunek bankowy Stowarzyszenia:

Bank PKO BP

85 1020 4274 0000 1502 0068 4845

ul. Słowackiego 89

37-700 Przemyśl

 • W tytule przelewu należy wpisać:

„Akcja charytatywna Polskiego Radia Rzeszów”

 • Wydanie wylicytowanych Przedmiotów nastąpi w terminie do 10grudnia 2021 r.
 • Szczegóły dotyczące sposobu odebrania Przedmiotu zostaną ustalone
  z przedstawicielem Stowarzyszenia.

Osoba do kontaktu: Izabela Fac, tel. 608 09 05 10

Po wylicytowaniu Przedmiotów Organizator będzie potrzebował informacji o adresie e-mail osób, które wylicytowały Przedmioty, w celu ustalenia sposobu odbioru wylicytowanego Przedmiotu.

§ 7 Przetwarzanie danych

 • Poprzez przystąpienie do Akcji, Uczestnik biorący w niej udział akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z Akcją, jej zakończeniem i odbiorem wylicytowanego Przedmiotu.
 • Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie doraźnie. Dane te będą przechowywane tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.
 • Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Radio.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w licytacji.
 • Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Uczestnikowi przysługuje  prawo do:

 • dostępu do treści danych  osobowych oraz sprostowania w przypadku gdy dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych ,
 • żądania usunięcia danych w przypadku gdy:

a) danie nie są już niezbędne do celów, na które zostały zebrane lub były przetwarzane,

b) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem

c) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO.

Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. 2019.1781).

Organizator i Radio nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu licytacji mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej wyłącznie w formie pisemnej (listem poleconym), na adres korespondencyjny: Polskie Radio Rzeszów S.A., ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów.
 2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej składającej się
  z przedstawicieli Organizatora. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony przez reklamującego pisemnie na wskazany adres korespondencyjny.
 3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania listu.
 4. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z Regulaminem, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Radia.
 7. Udział w licytacji oznacza  akceptację niniejszego regulaminu.
16 listopada ·  24:00

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez