Wiadomości

Regulamin akcji charytatywnej pomocy dla Hospicjum

24 mar · 11:00
Regulamin akcji charytatywnej pomocy dla Hospicjum

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami akcji charytatywnej (dalej zwanej„Akcją”) jest:
 2. Centrum Medyczno-Charytatywne Caritas w Krośnie, ul. Grodzka 45a,
  38-400 Krosno wpisane do rejestru podmiotów leczniczych pod główną księgą 10489, NIP: 6842310862, dalej zwane „Hospicjum”,
 3. Akcja charytatywna  organizowana jest  na antenie :

„Polskiego  Radia Rzeszów” Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna,  z siedzibą w Rzeszowie, 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000144370, nr NIP 8130014447, nr REGON 690271718,tel. 17 87 50 515, dalej zwane „Radiem”,

 1. Miejscem publikacji niniejszego regulaminu (dalej zwanego „Regulaminem”) jest strona internetowa Radia:www.radio.rzeszow.pl.

§ 2 Cel i przedmiot akcji

 1. Celem Akcji jest zebranie wśród słuchaczy Radia kwoty pieniężnej
  z przeznaczeniem na pomoc Hospicjum. Środki finansowe uzyskane z Akcji zostaną przekazane bezpośrednio na dedykowane Akcji konto bankowe Hospicjum.
 2. Akcja prowadzona będzie w formie licytacji przedmiotów pozyskanych od darczyńców, prowadzonej w dniu 4 października 2021r. w godz. 10.00 – 12.00 na żywo na antenie Radia, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.

§ 3 Przedmioty przeznaczone na Akcję

 1. Przedmiotami przeznaczonymi (dalej zwane „Przedmiotami”) na organizowaną w ramach Akcji licytację są:
 2. 2 podwójne zaproszenia na  I Koncert Laureatów XVIII Konkursu Chopinowskiego , który odbędzie się 21.10.2021 r.  w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej
 3. 2 podwójne zaproszenia na II Koncert Laureatów XVIII Konkursu Chopinowskiego, który odbędzie się  22.10 .2021r. w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie
 4. Opisy Przedmiotów będą zamieszczone na stronie internetowej Radia oraz Hospicjum.
 5. Hospicjum oświadcza, że jest właścicielem przedmiotów opisanych w § 3 pkt 1, które są pozbawione wad fizycznych i prawnych.
 6. Radio, nie odpowiada za żadne zobowiązania powstałe w wyniku przedmiotowej licytacji, powstałe pomiędzy Hospicjum a uczestnikami licytacji opisanymi w § 4.

§ 4 Uczestnicy licytacji

 1. Uczestnikiem Akcji (dalej zwanym „Uczestnikiem”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Warunkiem udziału w Akcji jest podanie danych osobowych - imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania, lub w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, nazwy oraz siedziby, w momencie przystąpienia do licytacji.

§ 5 Przebieg Akcji

 1. Akcja będzie prowadzona w formie licytacji Przedmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu w 4 października  2021 r., na antenie Radia, w następujących godzinach 10.00 - 12.00.
 2. Oferty Uczestników zawierające konkretne kwoty pieniężne oferowane za poszczególne Przedmioty będzie można składać w czasie trwania audycji na antenie.
 3. Uczestnicy będą mogli licytować Przedmioty drogą telefoniczną, składając swoje oferty pod nr telefonu: 17 222 22 22 oraz 17 8620000.
 4. Składając swoje oferty, Uczestnik będzie zobowiązany do podania za każdym razem deklarowanej kwoty Przedmiotu, swojego imienia i nazwiska lub nazwy miasta zamieszkania lub siedziby oraz numeru telefonu kontaktowego. Telefony anonimowe nie będą brane pod uwagę.
 5. Kwota podbicia oferowana przez Uczestników Akcji będzie jawna dla innych Uczestników. O aktualnym przebiciu prowadzący audycję będzie informował słuchaczy na antenie Radia podając imię osoby lub nazwy miasta zamieszkania lub nazwę firmy, która daną ofertę złożyła.
 6. Licytację danego Przedmiotu wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji zadeklaruje najwyższą kwotę oraz uzyska przybicie prowadzącego licytację.
 7. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili udzielenia przybicia przez prowadzącego licytację dziennikarza, o czym prowadzący audycję dziennikarz poinformuje publicznie słuchaczy na antenie Radia, w momencie zakończenia audycji, zgodnie z harmonogramem wskazanym w ust. 1, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany numer telefonu Uczestnik Akcji na rzecz którego nastąpiło przybicie. Przybicie jest ustnym oświadczeniem woli dziennikarza prowadzącego licytację na antenie, o przyjęciu oferty Uczestnika zgłoszonej w toku aukcji.
 8. Oferta Uczestnika, który zaoferował drugą najwyższą kwotę przestaje wiązać po terminie 31 października 2021 r.
 9. Hospicjum przysługuje prawo dochodzenia wylicytowanej kwoty wraz
  z odsetkami do dnia zapłaty na drodze postępowania sądowego.
 10. Zwycięzcom licytacji nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 11. W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch uczestników licytacji jednakowych ofert w stosunku do tego samego Przedmiotu, pierwszeństwo ma oferta kwotowa zgłoszona wcześniej (decyduje czas odebrania telefonu).
 12. Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty kwoty, na którą uzyskał przybicie
  w terminie do 12 października 2021 r. na konto bankowe Hospicjum dedykowane Akcji wskazane w § 6 ust. 1 Regulaminu.
 13. W przypadku nie wpłacenia zaoferowanej kwoty przez Uczestnika, który wygrał licytację w terminie, o którym mowa w ust. 12 i nie skorzystania przez Hospicjum z prawa wskazanego w ust. 9, umowa z tym Uczestnikiem ulega rozwiązaniu.
 14. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 13, pod warunkiem dochowania terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 8, Organizator telefonicznie zwróci się z propozycją zawarcia umowy do Uczestnika, który złożył drugą co do wysokości ofertę w licytacji danego Przedmiotu.
 15. Imię i miasto zamieszkania lub w wypadku osoby prawnej, nazwa i siedziba Uczestnika danej licytacji, na rzecz którego nastąpiło przybicie może zostać podane przez Organizatorów do wiadomości publicznej za pośrednictwem anteny Radia lub stron internetowych Organizatorów.

§ 6 Zapłata wylicytowanej kwoty i wydanie wylicytowanego przedmiotu

 1. Uczestnicy, na rzecz których nastąpiły przybicia w poszczególnych licytacjach zobowiązani są do wpłacenia zaoferowanej kwoty do12 października 2021 r.., na dedykowany Akcji rachunek bankowy Hospicjum:

Bank PKO BP

22 1020 2964 0000 6502 0038 8389

ul. Grodzka 45a

38-400 Krosno

 1. W tytule przelewu należy wpisać:

„Akcja charytatywna Polskiego Radia Rzeszów”

 1. Wydanie wylicytowanych Przedmiotów nastąpi w terminie do 18 października 2021 r.
 2. Szczegóły dotyczące sposobu odebrania Przedmiotu zostaną ustalone
  z przedstawicielem Hospicjum.

Osoba do kontaktu: Ks. Andrzej Dec, tel.692 619 406.

 1. Po wylicytowaniu zaproszeń Organizator będzie potrzebował następujących informacji:

- Adres email osób, które wylicytowały zaproszenia,

- czy osoby są zaszczepione na Covid-19 czy nie,

§ 7 Przetwarzanie danych

 1. Poprzez przystąpienie do Akcji, Uczestnik biorący w niej udział akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z Akcją, jej zakończeniem i odbiorem wylicytowanego Przedmiotu.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie doraźnie. Dane te będą przechowywane tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Radio.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w licytacji.
 5. Każdy Uczestnik Akcji posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. 2016.922 z późn. zm.).
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu licytacji mogą być kierowane do powołanej przez Organizatorów Komisji Reklamacyjnej wyłącznie w formie pisemnej (listem poleconym), na adres korespondencyjny: Polskie Radio Rzeszów S.A., ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów.
 2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej składającej się
  z przedstawicieli Organizatorów. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony przez reklamującego pisemnie na wskazany adres korespondencyjny.
 3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania listu.
 4. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z Regulaminem, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Radia.
 7. Udział w licytacji oznacza  akceptację niniejszego regulaminu.
24 marca ·  11:00

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez