Wiadomości

Regulamin konkursów „Artyzm wszechświata”

9 kwi · 14:39
Regulamin konkursów „Artyzm wszechświata”

Konkursy (dalej: konkurs) nie są grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2020.2094).

§ 1
Organizator

 1. Organizatorem Konkursu jest „Polskie Radio Rzeszów” – Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna (w skrócie: Polskie Radio Rzeszów S.A. lub Radio), ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000144370, NIP 8130014447, tel. 17 87 50 504 zwane w dalszej części "Organizatorem".

§ 2
Miejsce realizacji

 1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na antenie według scenariusza opracowanego przez Polskie Radio Rzeszów S.A.
 2. Konkurs adresowany jest do słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów S.A.

§ 3
Terminy Konkursu

 1. Konkurs realizowany jest na antenie Polskiego Radia Rzeszów S.A. w co drugi wtorek począwszy od  13 kwietnia 2021 roku do 07 grudnia 2021 roku
 2. Rozstrzygnięcie konkursu następuje  następnego dnia do godziny 15:00.

§ 4
Cel Konkursu

 1. Celem Konkursu jest aktywny udział słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów S.A. w programie oraz popularyzacja wiedzy, nauki i technologii.

§ 5
Uczestnicy

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są słuchaczami Polskiego Radia Rzeszów S.A, poprzez sieć nadajników naziemnych usytuowanych na terenie statutowego zasięgu nadawania oraz słuchający Polskiego Radia Rzeszów S.A. poprzez Internet i aplikację z terenu całego kraju.
 2. Osoby pełnoletnie, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursach, o ile uzyskają zgodę na udział w Konkursie od swojego przedstawiciela ustawowego.
 3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest na stronie www.radio.rzeszow.pl.
 4. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

§ 6
Uczestnictwo w konkursie, kryteria oceny oraz zasady przyznawania nagród

 1. Konkurs zorganizowany zostanie na antenie Polskiego Radia Rzeszów w  co drugi wtorek począwszy  od 13 kwietnia 2021 do 07 grudnia 2021 roku. W przypadku niemożności zorganizowania konkursu we wtorek z przyczyn programowych lub innych, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dnia emisji konkursu z wtorku na inny dzień tygodnia
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony mailowo. W co drugi wtorek począwszy od 13 kwietnia do 07 grudnia 2021 r miedzy godziną 18:05 a 19:00 na antenie Polskiego Radia Rzeszów pojawi się informacja o konkursie. Prowadzący zada pytanie konkursowe i poda adres mailowy, na który należy odpowiedzieć na zadane pytanie wraz z uzasadnieniem. Na pytania można odpowiadać do godziny 24:00 tego samego dnia. Kryterium wyłonienia  Zwycięzców, jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem, która podlega ocenie Komisji Konkursowej Organizatora. Odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, dane Uczestnika Konkursu, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres e-mail: konkurs@radio.rzeszow.pl.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o zwycięstwie pocztą elektroniczną do godziny 15:00 następnego dnia. Pozostali Uczestnicy Konkursu nie będą powiadamiani o rezultatach konkursu. Z czynności Komisji Konkursowej składającej się z trzech osób zostanie sporządzony protokół. Osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej:
 4. Grzegorz Krasoń  – przewodniczący
 5. Karol Walicki – członek
 6. Beata Ziemniak-Lewicka– członek
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, np. wskutek awarii łączy systemu Uczestnika Konkursu.
 8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 7
Nagrody i odbiór nagród

 1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe w postaci książek popularyzujących osiągnięcia przedstawicieli światowej nauki.
 2. Zwycięzca odbiera nagrodę w sposób uzgodniony z Organizatorem.
 3. Termin na odebranie nagrody: do 30 dni od powiadomienia zwycięzcy o wygranej. Po upływie terminu roszczenia o wydanie nagrody wygasają.
 4. W przypadku gdy wartość nagrody przekracza ustawową kwotę 2000 zł jej odbiór jest możliwy po uprzednim opłaceniu podatku od wygranych w kasie Organizatora.
 5. Nagrody mogą odbierać wyłącznie osoby pełnoletnie.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowy sposób realizacji Konkursu określa Organizator. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursów rozstrzyga Organizator.
 2. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w regulaminie.
 3. Uczestnicy Konkursu przystępując do udziału w Konkursie i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursów.
 4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie S.A. ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144370, NIP: 8130014447, Regon: 690271718. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany wyżej lub e-mail: sekretariat@radio.rzeszow.pl
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie przez Administratora w celu udziału w konkursie, promocji Administratora poprzez opublikowanie danych zwycięzców na stronie internetowej i profilach społecznościowych Administratora, upublicznianie wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej i profilach społecznościowych Administratora.
 7. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie S.A. ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy: sekretariat@radio.rzeszow.pl  i adres: 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3.

9 kwietnia ·  14:39

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez