Wiadomości

Regulamin konkursu na interpretację piosenek Krzysztofa Krawczyka

3 kwi · 24:00
Regulamin konkursu na interpretację piosenek Krzysztofa Krawczyka

ORGANIZATORZY

„Polskie Radio Rzeszów” S.A.
Gmina Sędziszów Małopolski
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim

Telewizja Polska S.A. Oddział Rzeszów


TERMINY I MIEJSCE

Do 30.04.2022 r godz. 00:00 – termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu poprzez stronę internetową www.radio.rzeszow.pl

Przesłuchania 10. zakwalifikowanych wykonawców odbędą się 27.05.2022 r w Sędziszowie Małopolskim - zgodnie z obowiązującymi w tym dniu przepisami sanitarnymi.

Koncert Finałowy Laureatów odbędzie się 28.05.2022 w Sędziszowie Małopolskim zgodnie z obowiązującymi w tym dniu przepisami sanitarnymi.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów i miejsca realizacji konkursu ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej.


CEL KONKURSU

 • Popularyzowanie twórczości Krzysztofa Krawczyka.
 • Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych między uczestnikami konkursu
 • Promowanie kultury wykonawczej oraz różnorodnej wrażliwości artystycznej i scenicznej.

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do udziału w konkursie przystąpić mogą zespoły muzyczne jak i soliści, którzy ukończyli 15 rok życia i wyślą poprawnie wypełnione zgłoszenie. Nie ma ograniczeń terytorialnych.
 2. Wykonawca nie może mieć podpisanego ważnego kontraktu płytowego.
 3. W niniejszym konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy „Polskiego Radia Rzeszów” S.A. oraz członkowie ich rodzin.
 4. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci konkursu z roku 2021.
 5. Do konkursu należy przesłać jeden utwór w języku polskim który wykonywał Krzysztof Krawczyk w formacie mp3 w kompresji minimum 256kb/s wraz z metryczką określającą: nazwę wykonawcy, autora słów, autora muzyki, producenta utworów, oraz przesłanie krótkiej informacji o wykonawcy utworu.
 6. Utwór należy przysłać poprzez stronę www.radio.rzeszow.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy, załączając swoje zdjęcie w rozmiarach 1200px wraz ze stosowną zgodą na użycie go w celach marketingowych związanych z konkursem oraz oświadczeniem RODO potwierdzającym  zaznajomienie się z warunkami przetwarzania i przechowywania przez Organizatora danych osobowych.
 7. Wymagane jest podanie e-mail i numeru telefonu. Cofnięcie w toku konkursu oświadczenia, o którym mowa powyżej, skutkować będzie odrzuceniem Wykonawcy.
 8. Wykonawca wyraża zgodę na rejestrację dźwiękową i telewizyjną, oraz na publikację w internecie , „Polskim Radiu Rzeszów” i TVP S.A. , oraz oświadcza, że przekazuje nieodpłatnie związane z przesłanymi nagraniami, występami w trakcie konkursu, a także ewentualnymi wykonaniami finałowymi majątkowe prawa autorskie na rzecz Polskiego Radia Rzeszów Rozgłośni Regionalnej w Rzeszowie S.A., na następujących polach eksploatacji:
 9. utrwalanie jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu,
 10. zwielokrotnianie utrwaleń jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu czy formatu,
 11. wprowadzanie do obrotu, w tym wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, dzierżawa, najem, użyczenie (elektroniczne
  udostępnianie na zamówienie) egzemplarzy sporządzonych zgodnie z postanowieniami lit. a) i b),
 12. nadawanie za pomocą fonii przewodowej i bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity i Internetu,
 13. retransmisja przewodowa albo bezprzewodowa przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity,
 14. publiczne odtwarzanie, wystawienie i wyświetlenie utrwaleń sporządzonych zgodnie z postanowieniami lit. a) i b),
 15. wprowadzanie do pamięci komputera sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji, o której mowa
  w tym punkcie umowy,
 16. utrwalenie i zwielokrotnienie drukiem lub podobną techniką, jednakże tylko dla celów związanych z realizacją utworu i jego wykorzystaniem, o którym mowa w niniejszym tekście i jedynie w zakresie uzasadnionym takimi celami,
 17. wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Zamawiającego, jego programów, audycji, publikacji oraz innych przejawów jego działalności, a także przedmiotów jego własności; obejmuje to także utrwalenie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystywanie tych utrwaleń zgodnie z lit. c),
 18. wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,
 19. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
 20. publiczne udostępnienie na stronie internetowej Radia zapisu cyfrowego audycji w sposób umożliwiający odbiorcom jego odsłuchanie w miejscu i czasie przez siebie wybranym w zakresie własnego użytku osobistego,
 21. publiczne i niepubliczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
  i czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, wideo na żądanie, audio  na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max,
 22. sporządzanie wersji obcojęzycznych,
 23. umieszczenie w archiwum nagrań.
 24. O zakwalifikowaniu przez jury 10 wykonawców do koncertu finałowego, uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mailową.
 25. W czasie koncertu zakwalifikowanym wykonawcom ustawiony zostanie stały backline sceny, z jednym zestawem perkusyjnym. Dlatego wymagane jest dostarczenie ridera technicznego.
 26. Organizator dopuszcza występ z tzw. półplaybacku dlatego w tym przypadku podkład muzyczny musi być dostarczony nie później niż 48 godz. przed koncertem w formacie wav 16 bit 44.1 khz
 27. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
 28. Koszt ZAIKS z tytułu publicznego wykonania utworów pokrywa Organizator.
 29. Administratorem danych osobowych wskazanych w niniejszym Regulaminie jest Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie S.A., ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, które przetwarza je w celu wykonania niniejszego konkursu.

NAGRODY

I MIEJSCE –Nagroda „Polskiego Radia Rzeszów” S.A. 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł)

II MIEJSCE –Nagroda Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego 2000,00 zł ( słownie: dwa tysiące zł)

III Miejsce – Nagroda TVP3 Rzeszów  - Nagranie teledysku

Regulamin zatwierdził: Przemysław Tejkowski Prezes Zarządu Polskiego Radia Rzeszów S.A.

3 kwietnia ·  24:00

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez