Wiadomości

Regulamin konkursu „Świąteczne zakupy z Polskim Radiem Rzeszów”

15 gru · 24:00
Regulamin konkursu „Świąteczne zakupy z Polskim Radiem Rzeszów”

REGULAMIN KONKURSU:

„Świąteczne zakupy z Polskim Radiem Rzeszów”  organizowany  „Polskie Radio Rzeszów”

 • Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna

Konkurs ten  nie jest  grą  losową  w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych ( Dz.U. z 2020, poz. 2094 z późn. zm. ).


§ 1

Organizator

Organizatorem Konkursu  jest „Polskie Radio Rzeszów” – Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna ( w skrócie: Polskie Radio Rzeszów S.A.), ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  nr 0000144370, NIP 8130014447, tel. 17 87 50 504 zwane w dalszej części "Organizatorem".

§ 2

Miejsce realizacji

 1. Konkurs organizowany  jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na antenie według scenariusza opracowanego przez  Polskie Radio Rzeszów S.A., do którego radio posiada wszelkie prawa autorskie i może go modyfikować z wyłączeniem mechanizmu przeprowadzania konkursu i wyłaniania zwycięzców.
 2. Konkurs   adresowany  jest dla  słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów

§ 3

Termin Konkursu

 1. Konkurs  realizowany jest na antenie Polskiego Radia Rzeszów od 16.12.2021 r. do 22.12.2021 r.
 2. Ogłoszenie wyników odbywać się będzie na bieżąco po zakończeniu każdego z etapów konkursu.

§ 4

Cel Konkursu

 1. Celem Konkursu jest aktywny udział słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów S.A. w programie radiowym.

§ 5

Uczestnicy

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są słuchaczami Polskiego Radia Rzeszów S.A, poprzez sieć nadajników naziemnych usytuowanych na terenie statutowego zasięgu nadawania oraz słuchający Polskiego Radia Rzeszów S.A. poprzez Internet z terenu całego kraju.
 2. Osoby pełnoletnie, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursach, o ile uzyskają zgodę na udział w Konkursie od swojego przedstawiciela ustawowego.
 3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest na stronie www.radio.rzeszow.pl lub w siedzibie Organizatora.
 4. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i Fundatora Nagród, a także członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

§ 6

Uczestnictwo w konkursie, kryteria oceny oraz zasady przyznawania nagród.

Konkurs polega na dodzwonieniu się na numer 17 2222222 i odpowiedzeniu na żywo, na samodzielnie wybrane z listy, pytanie konkursowe. Konkurs będzie odbywał się od poniedziałku do piątku, od 15.12.2021 do 21.12.2021, 3 razy dziennie, w pasmach 6-9, 9-15, 15-18. Nagrodami w konkursie są vouchery do sieci sklepów spożywczych o wartości 150,00 i 200,00 zł brutto. W przypadku błędnej odpowiedzi w paśmie 6-9, nagroda w kolejnym paśmie 9-15 zostaje powiększona o wartość nagrody z pasma 6-9. W przypadku błędnej odpowiedzi w paśmie 9-15, nagroda w kolejnym paśmie 15-18 zostaje powiększona o wartość nagrody z pasma 9-15. W przypadku błędnej odpowiedzi w paśmie 15-18, nagroda nie przechodzi na kolejny dzień konkursowy. Zwycięzcy ogłaszani są na bieżąco po poprawnej odpowiedzi. Zwycięzca wyraża zgodę na podanie przez prowadzącego audycję swojego imienia i miejsca zamieszkania.

§ 7

Nagrody i odbiór nagród

 1. Nagrody w konkursie: 15 voucherów do wykorzystania w sieci sklepów spożywczych:
 • 10 x 150,00 złotych
 • 5 x 200,00 złotych

Podane kwoty są kwotami brutto.

 1. Zwycięzca otrzymuje nagrodę w sposób uzgodniony z Organizatorem.
 2. W przypadku gdy wartość nagrody przekracza ustawową kwotę 2000,00 zł jej odbiór  jest   możliwy po uprzednim opłaceniu podatku od wygranych w kasie Organizatora.
 3. Nagrody mogą odbierać wyłącznie osoby pełnoletnie.

§ 8

Postanowienia końcowe

Szczegółowy sposób realizacji Konkursów określa Organizator. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursów rozstrzyga Organizator.

Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w regulaminie.

Uczestnicy Konkursów przystępując do udziału w Konkursie i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursów.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie S.A. ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144370, NIP: 8130014447, Regon: 690271718. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany wyżej lub e-mail: sekretariat@radio.rzeszow.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie przez Administratora w celu udziału w konkursie, promocji Administratora poprzez opublikowanie danych zwycięzców na stronie internetowej i profilach społecznościowych Administratora, upublicznianie wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej i profilach społecznościowych Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie S.A. ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy: sekretariat@radio.rzeszow.pl i adres: 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3.

Organizator zastrzega, iż szczegółowe zasady dotyczące realizacji poszczególnych Konkursów mogą być uregulowane w odrębnym regulaminie, dostępnym w siedzibie Organizatora i na portalu internetowym: www.radio.rzeszow.pl.

15 grudnia ·  24:00

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez