Wiadomości

REGULAMIN LICYTACJI PŁYTY WINYLOWEJ „RAPORT Z OBLĘŻONEGO MIASTA 2021” PRZEMYSŁAWA GINTROWSKIEGO

1 sty · 13:28
REGULAMIN LICYTACJI PŁYTY WINYLOWEJ „RAPORT Z OBLĘŻONEGO MIASTA 2021” PRZEMYSŁAWA GINTROWSKIEGO

§1 Regulamin

Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w licytacji płyty winylowej „Raport z oblężonego miasta 2021” Przemysław Gintrowskiego

(zwaną dalej „Aukcją” lub „Licytacją”)

§2 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem licytacji (zwanej dalej "Licytacją" lub "Aukcją") jest Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie.

2. Partnerem Aukcji jest Polskie Radio Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie (35-032) przy ul. Zamkowej 3. Partner Aukcji zostaje upoważniony do przeprowadzenia czynności wskazanych w regulaminie Licytacji na zasadach opisanych w tym regulaminie.
3. Środki finansowe Zwycięski Darczyńca przekaże Organizatorowi, który przeznaczy je na działalność statutową – na zakup leków i koszty związane z leczeniem ludzi ubogich.

§2 Cel i przedmiot Aukcji

Celem akcji jest zebranie wśród słuchaczy radia maksymalnie wysokiej kwoty z przeznaczeniem na działalność statutową – na zakup leków i koszty związane z leczeniem ludzi ubogich.Uczestnicy rywalizują pomiędzy sobą podając deklarowane kwoty wpłat. Deklarować kwoty można telefonicznie pod nr 17 2222222 lub mailowo na adres licytacja@radio.rzeszow.pl

§3 Przedmiot Licytacji

Przedmiotem Licytacji jest płyta winylowa „Raport z oblężonego miasta 2021” Przemysława Gintrowskiego. Seria limitowana. Kwota wywoławcza wynosi 400 zł

§4 Uczestnicy licytacji

1. Uczestnikiem Licytacji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem udziału w Licytacji jest podanie danych osobowych (imię i nazwisko, miejsce i adres zamieszkania) w momencie przystąpienia do Licytacji.
3. Przystąpienie do Licytacji jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad regulaminu, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Licytacji.

§5 Przebieg Licytacji

1. Licytacja odbędzie się w dniu 28 stycznia  2022 r., na antenie Polskiego Radia Rzeszów 0d godziny  10.05 do godz. 16.40. Zdjęcie licytowanego przedmiotu zostanie również zamieszczone na stronie www.radio.rzeszow.pl. O zakończeniu licytacji powiadomi prowadzący audycję w imieniu Partnera Aukcji.
2. Aukcja odbywa się w formie licytacji ustnej odbywającej się „w górę''poprzez postąpienie. Propozycje zawierające konkretne kwoty można składać w czasie trwania programu (audycji), o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Licytanci (uczestnicy aukcji) będą mogli licytować PrzedmiotLicytacji drogą telefoniczną, składając propozycje kwot pod nr telefonu 17 2222222 (koszt połączenia uzależniony od taryfy operatora) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:licytacja@radio.rzeszow.pl. Decyduje godzina wpłynięcia wiadomości e-mailna skrzynkę odbiorczą o adresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
4. Składając propozycje kwot, licytanci podają za każdym razem deklarowaną kwotę oraz imię i nazwisko licytującego. W przypadku wiadomości e-mail, konieczne jest również podanie telefonu kontaktowego. Wiadomości i telefony anonimowe nie będą brane pod uwagę.
5. Kwota podbicia (postąpienia) oferowana przez uczestników Licytacji jest jawna dla innych uczestników (o każdym przebiciu prowadzący Aukcjębędzie informował na antenie).
6. Licytację wygrywa uczestnik, który do momentu zakończenia Licytacji zadeklaruje najwyższą kwotę i uzyska na nią przybicie.
7. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili udzielenia przybicia przez prowadzącego Licytację, o czym prowadzący Aukcję  dziennikarz poinformuje publicznie na antenie Polskiego Radia Rzeszów w momencie zakończenia Licytacji, i o czym niezwłocznie zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany numer telefonu Uczestnik Aukcji, na rzecz którego nastąpiło przybicie. Przybicie jest ustnym oświadczeniem woli prowadzącego Licytację o przyjęciu oferty uczestnika zgłoszonej w toku Licytacji.
8. Organizatorowi przysługuje prawo dochodzenia kwoty przybicia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia zapłaty, w tym na na drodze postępowania sądowego.
9. Zwycięzcy Licytacji nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
10. W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch uczestników Licytacji jednakowych kwot, pierwszeństwo ma propozycja kwotowa zgłoszona wcześniej (decyduje czas odebrania telefonu, wpłynięcia wiadomości e-mail).
11. W przypadku braku wpłaty wylicytowanej kwoty w określonym terminie przez Licytanta z najwyższą propozycjąi nie skorzystania przez Organizatora z prawa wskazanego w ust 8, prawo do nabycia przedmiotu przechodzi na następnego w kolejności licytanta, który zadeklarował drugą co do wartości kwotę wpłaty.
12. Imię i miejsce zamieszkania zwycięzcy Licytacji może zostać podane na antenie i na stronie internetowej Organizatora i Partnera.

§6 Zapłata wylicytowanej kwoty i wydanie wylicytowanego przedmiotu

1. Zwycięzca Licytacji zobowiązany jest do wpłacenia zadeklarowanej kwoty do 10 lutego 2022 r., na wskazany rachunek bankowy Organizatora:

96 1020 4391 0000 6902 0002 2616
W tytule przelewu należy wpisać "darowizna – Raport z oblężonego miasta".
2. Wydanie wylicytowanego Przedmiotu Lisytacji nastąpi po dokonaniu przez Zwycięzcę wpłaty na podane konto.
3. Szczegóły dotyczące sposobu odebrania Przedmiotu Licytacji zostaną ustalone ze Zwycięzcą Licytacji.
4. Zwycięzca Licytacji jest zobowiązany do odebrania przedmiotu do końca lutego  2022 r.
5. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, nieodebrany Przedmiot Licytacji pozostaniew dyspozycji Organizatora.

6.W przypadku gdy wylicytowana kwota przekroczy wartość  1000 zł, Zwycięzca licytacji zobowiązany będzie do zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych

§7 Przetwarzanie danych

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach licytacji jest: Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie , 35-006 Rzeszów, ul. Jana Styki 21,., NIP: 813 10 08 957, a Polskie Radio Rzeszów S.A. występuję w roli podmiotu, któremu przetwarzanie danych osobowych zostało przez Administratora powierzone w celu realizacji Aukcji..
2. Uczestnicy Licytacji przystępując do niej wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania Przedmiotu także adres do korespondencji.
3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest wymagane do udziału w Licytacji.
4. Uczestnik przystępując do Licytacji wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i miasto) w przypadku wygrania licytacji.
5. Administrator oświadcza, że w sprawie danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych pod następującym adresem poczty elektronicznej e-mail: kancelaria@adwokatgrabowy.com
6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Licytacji.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
8. Dane osobowe Uczestników Licytacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z organizacją i udziałem w Licytacji, a także obowiązki archiwizacyjne, czy fiskalne.
9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Uczestnikom Licytacji w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Kościelnego Inspektora Ochrony Danych
11. W oparciu o dane osobowe Uczestników, Administrator nie będzie podejmowalłzautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
12. Jednocześnie Administrator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.

13.W zakresie regulacji prawnych Administrator informuje, że

1) Dekretem Biskupa  Rzeszowskiego z dnia 12 maja 1992 roku, L.dz. 240/92  utworzono Caritas Diecezji Rzeszowskiej (Administrator danych), która jest publiczną kościelną osobą prawną w rozumieniu kan. 116 §1 i §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2) Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 380 j.t. z poźn. zm.) Caritas Diecezji Rzeszowskiej (Administrator danych) jest osobą prawną.

3) Na podstawie art. 91 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.l nr 119, str. 1), jeżeli w państwie członkowskim w momencie wejścia w/w rozporządzenia w życie kościoły i związki lub wspólnoty wyznaniowe stosują szczegółowe zasady ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem, zasady takie mogą być stosowane, pod warunkiem,
że są dostosowane do przedmiotowego rozporządzenia.

4) Konferencja Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 roku podczas 378 Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu Konferencji Episkopatu Polski, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 roku wydała  Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, który

w art. 4 stanowi, iż przepisy dekretu stosuje się do publicznych kościelnych osób prawnych.

§8 Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu licytacji mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej wyłącznie w formie pisemnej (listem poleconym), na adres korespondencyjny: Polskie Radio Rzeszów S.A., ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów.
  2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej składającej się
    z przedstawicieli Organizatora. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony przez reklamującego pisemnie na wskazany adres korespondencyjny.
  3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania listu.
  4. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.
  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
  6. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z Regulaminem, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Organizatora.
  7. Udział w licytacji oznacza  akceptację niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń.


1 stycznia ·  13:28

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez