Wiadomości

Regulamin Plebiscytu „Nagroda muzyczna Polskiego Radia Rzeszów Werbel 2021”

12 lip · 12:49
Regulamin Plebiscytu „Nagroda muzyczna Polskiego Radia Rzeszów Werbel 2021”
Regulamin w wersji do druku

Regulamin Plebiscytu „Nagroda muzyczna Polskiego Radia Rzeszów Werbel 2021”.

I. Część ogólna

1. Organizatorem Plebiscytu jest:

Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie S.A. adres: 35-032 Rzeszów ul. Zamkowa 3

2. Plebiscyt przeznaczony jest dla słuchaczy programu Polskiego Radia Rzeszów głosujących na

przedstawiane na jego antenie i na stronie www.radio.rzeszow.pl poszczególne propozycje płytowe.

3. W Plebiscycie mogą brać udział autorskie nagrania muzyczne (płyty cd) bez względu na gatunek muzyki na nich zawarty.

4. W Plebiscycie biorą udział nagrania muzyczne wykonawców z terenu województwa Podkarpackiego wydane zarówno w oficjalnym obiegu jak i w sposób własny w okresie od 01.01.2021 - 31.12.2021 r.

5. Termin nadsyłania materiałów muzycznych mija 03 stycznia 2022 r. Płyty CD można dostarczać osobiście do siedziby Polskiego Radia Rzeszów, ul. Zamkowa 3 (Redakcja muzyczna) lub przesłać pocztą z dopiskiem "WERBEL 2021" z podpisanym regulaminem.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

II. Zasady Plebiscytu

1. Na podstawie nadesłanych do redakcji płyt, Jury wybiera zwycięzcę Plebiscytu "Werbel - 2021" oraz 10 płyt, kandydatów do Nagrody Publiczności.

2. Kandydatami do statuetki "Werbel - 2021" zostają, wykonawcy, którzy w 2021 roku wydali płytę o czasie min. 30 minut z własnym materiałem muzycznym.

3. Kandydatami do Nagrody Publiczności zostają wykonawcy, którzy w 2021 roku wydali płytę o czasie min. 30 minut z własnym materiałem muzycznym. Warunkiem przystąpienia do konkursu "Nagroda Publiczności" jest przedstawienie płyty w trybie ust. I.

4. Każdemu kandydatowi "Nagrody Publiczności" przypisany zostaje numer, którym trzeba będzie posługiwać się przy głosowaniu SMS-owym.

5. Nominacje zostaną ogłoszone na antenie Polskiego Radia Rzeszów w dn. 11.01.2022 r. w paśmie programowym 12.00 - 15.00 oraz na www.radio.rzeszow.pl

6. Finał Plebiscytu odbędzie się 25.02.2022 r.

7. Głosowanie SMS-owe na Nagrodę Publiczności trwa od 12.01.2022 r. godz. 15.00 do 12.02.2022r. do godz. 23.59.

8. Przebieg głosowania SMS-owego będzie w czasie rzeczywistym publikowany na stronie www.radio.rzeszow.pl

9. Aby wziąć udział w głosowaniu należy za pośrednictwem wiadomości SMS wskazać kandydata do Nagrody Publiczności. W jednym SMS-ie można oddać głos tylko na jednego wykonawcę, w przeciwnym wypadku SMS zostanie rozpoznany jako nieważny.

10. Każdy głosujący w Plebiscycie może wysłać z jednego numeru jeden SMS podczas trwania Plebiscytu.

11. Głosowanie za pomocą SMS jest dostępne dla abonentów wszystkich sieci. Odbywa się ono poprzez wysłanie na wskazany numer wiadomości SMS (opłata 1 zł/1,23 zł VAT).

12. Nominacje oraz statuetkę "Werbel - 2021" przyznaje Jury w składzie:

  • Elżbieta Lewicka – przewodniczący
  • Piotr Malec – członek
  • Roman Owsiak – członek

13. SMS-y wysłane z Internetu nie biorą działu w Plebiscycie.

14. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymują:

wykonawca wybrany w głosowaniu jawnym przez Jury otrzymuje statuetkę "Werbel - 2021" oraz nagrodę w postaci 20 godzin nieodpłatnego użyczenia studia nagrań Radia Rzeszów wraz z realizatorem dźwięku w terminie do 9 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Plebiscytu, oraz 2 000 zł (dwa tysiące złotych) .

Zwycięzcą Nagrody Publiczności zostaje wykonawca, na którego płytę oddano największą liczbę SMS-ów i on otrzyma nagrodę w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych).

15. Postanowienia końcowe.

Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu głosowania w Plebiscycie za pośrednictwem SMS-ów, należy przesyłać w okresie 3 dni od momentu zakończenia Plebiscytu na adres: Polskie Radio Rzeszów S.A. ul. Zamkowa 3.

16. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe działanie serwisu SMS-owego, wynikające z funkcjonowania sieci komórkowych, jak również za uchybienia spowodowane nieprawidłowym świadczeniem usług.

17. Zwycięzca Plebiscytu "Werbel 2021", a także zwycięzca Nagrody Publiczności zobowiązują się do bezpłatnego występu podczas finału 25.02.2022 r. we wskazanym przez Organizatora miejscu.

18. Organizator zobowiąże się za wyżej opisany koncert do przeprowadzenia promocji zwycięskiego albumu na podstawie odrębnie sporządzonej umowy.

19. Uczestnicy plebiscytu wyrażają zgodę na wykorzystanie dwóch utworów z konkursowej płyty w promocyjnych wydawnictwach POLSKIEGO RADIA RZESZÓW

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu na każdym etapie plebiscytu.

21. Szczegółowy sposób realizacji Konkursu określa Organizator. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursu rozstrzyga Organizator.

22. Przystępując do Konkursu uczestnik lub uczestnicy (zespół) wyrażają zgodę na zasady Konkursu określone w regulaminie.

23. Uczestnicy Konkursu przystępując do udziału w Konkursie i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursu.

24. Organizator jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zmianami).

25. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest „Polskie Radio Rzeszów” S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Zamkowej 3, 35-032 Rzeszów, KRS: 0000144370, NIP: 813-00-14-447. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany wyżej lub e-mailem: sekretariat@radio.rzeszow.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu prowadzenia działalności artystycznej i gospodarczej, przez Administratora, zgodnie z przepisami prawa jak również w celach statystycznych.

4. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Administratora.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez adresy wskazane w punkcie 1.

26. Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z niniejszą klauzulą ochrony danych osobowych.

Rzeszów, dnia 30 listopada 2021 r.

Fot. archiwum

12 lipca ·  12:49

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez