Plebiscyt
Turystyczne Perły Podkarpacia 2021
‹ wróć do głosowania

Regulamin plebiscytu „Turystyczne Perły Podkarpacia”

Plebiscyt ten nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych ( Dz.U. z 2020, 2094 z 24.11.2020 r.).

§1. Organizator

Organizatorami plebiscytu są

 1. Polskie Radio Rzeszów – Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna (w skrócie: Polskie Radio Rzeszów S.A.), ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000144370, NIP 8130014447, tel. 17 87 50 504 zwane w dalszej części „Radiem”.
 2. PTTK Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Mieczysława Rachwała, ul. ul. Jana Matejki 2, 35-064 Rzeszów, NIP: 8130267007, zwane w dalszej części „PTTK Rzeszów”.

§2. Miejsce realizacji

Plebiscyt organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na antenie oraz stronie internetowej Radia według scenariusza opracowanego przez Radio, do którego Radio posiada wszelkie prawa autorskie i może dowolnie go modyfikować w zależności od potrzeb i rozwoju sytuacji podczas realizacji całości Plebiscytu.

Plebiscyt adresowany jest do słuchaczy Radia.

§3. Termin Plebiscytu

 1. Konkurs realizowany jest na antenie Radia od 01.02.2021 r. do 30.04.2021 r. zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi.
 2. Ogłoszenie wyników Plebiscytu „Turystyczne Perły Podkarpacia” odbędzie się na antenie Radia w okresie od 1.06.2021 r. do 30.08.2021 r.

§4. Cele Plebiscytu

Celem Plebiscytu jest aktywny udział słuchaczy Radia w programie radiowym wraz z popularyzowaniem i promocją atrakcyjnych turystycznie miejsc Podkarpacia.

§5. Uczestnicy

 1. Uczestnikami Plebiscytu mogą być słuchacze Radia, poprzez sieć nadajników naziemnych usytuowanych na terenie statutowego zasięgu nadawania oraz słuchający Radia poprzez Internet i aplikację z terenu całego kraju.
 2. Osoby pełnoletnie, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w plebiscycie, o ile uzyskają zgodę na udział od swojego przedstawiciela ustawowego.
 3. Osoby niepełnoletnie, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w plebiscycie, o ile uzyskają zgodę na udział od swojego przedstawiciela ustawowego.

Uczestnicy plebiscytu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest na stronie www.radio.rzeszow.pl lub w siedzibie Radia.

W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów i Fundatora Nagród a także członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

§6. Uczestnictwo w plebiscycie, kryteria oceny oraz zasady przyznawania nagród

Uczestnictwo w Plebiscycie polega na oddaniu głosu na „Turystyczną Perłę Podkarpacia”, wpisaniu swojego adresu e-mail w wymaganym okienku, wybraniu przycisku głosuj i potwierdzeniu oddania głosu w otrzymanym e-mailu. Wyboru miejsca można dokonać korzystając wyłącznie z zestawu do głosowania „Turystyczne Perły Podkarpacia”, który będzie dostępny pod adresem radio.rzeszow.pl. Z jednego adresu e-mail można potwierdzić tylko jeden głos. Tylko potwierdzone głosy biorą udział w ustalaniu rankingu miejsc związanych z Plebiscytem.

Głosowanie na stronie internetowej Radia nie bierze udziału w konkursie związanym z Plebiscytem, w którym można otrzymać nagrody wymienione w §7.

Konkurs związany z Plebiscytem polega na wysłaniu wiadomości SMS po numer 71601, o treści rozpoczynającej się od słowa BIWAK zakończonego KROPKĄ, następnie NUMERU WYBRANEGO MIEJSCA zakończonego KROPKĄ i kreatywnego uzasadnienia wyboru (przykład: BIWAK.01. Najciekawszym miejscem na Podkarpaciu jest…) Wyboru miejsca (NUMERU WYBRANEGO MIEJSCA) można dokonać korzystając wyłącznie z zestawu do głosowania „Turystyczne Perły Podkarpacia”, który będzie dostępny pod adresem radio.rzeszow.pl. Z jednego telefonu można wysłać nieograniczoną liczbę wiadomości SMS. Wiadomości SMS można wysyłać do godziny 23.59 dnia 30.04.2021. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS wynosi 1,00 zł netto plus VAT.

W okresie od 1.06.2021 do 30.08.2021 trzy osobowe jury wybierze 3 najlepsze i najbardziej kreatywne ich zdaniem uzasadnienia i nagrodzi ich autorów. Twórca udziela nieograniczonej czasowo i miejscem licencji na wykorzystywanie treści SMS na antenie Radia i jego profilach społecznościowych.

W Plebiscycie „Turystyczne Perły Podkarpacia” głosy oddane za pomocą SMS i na stronie internetowej Radia zostaną zsumowane. Na podstawie wszystkich oddanych głosów, zostanie ustalony ranking Plebiscytu.

Słuchacze Radia mogą zgłaszać swoje propozycje do plebiscytu „Turystyczne Perły Podkarpacia” wraz z uzasadnieniem dodania ich do listy dostępnej na stronie internetowej radio.rzeszow.pl. Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem plebiscyt@radio.rzeszow.pl

§7. Nagrody i odbiór nagród

 1. Głównymi nagrodami dla uczestników głosowania w Plebiscycie za pośrednictwem SMSów są:
  1. Nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł netto
  2. Vocher dla dwóch osób na dowolną wycieczkę z oferty PTTK Rzeszów
  3. Nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł netto
 2. Nagrodami dodatkowymi w plebiscycie jest 10 zestawów gadżetów promocyjnych Radia.
 3. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę główną lub jeden zestaw gadżetów.
 4. Zwycięzca otrzymuje nagrodę w sposób uzgodniony z Organizatorem.
 5. W przypadku gdy wartość nagrody przekracza ustawową kwotę 2000 zł jej odbiór jest możliwy po uprzednim opłaceniu podatku od wygranych w kasie Organizatora.
 6. Nagrody mogą odbierać wyłącznie osoby pełnoletnie o pełniej zdolności do czynności prawnych. W przypadku osoby niepełnoletniej lub osoby pełnoletniej o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy zwycięzcy.

§8. Postanowienia końcowe

Organizator wybierze się z celem przeprowadzenia audycji Radio Biwak do wybranych miejsc z listy Turystycznych Pereł Podkarpacia zajmujących miejsca od jeden do pięć oraz do pozostałych miejsc według uznania Organizatora. Audycje zostaną przeprowadzone okresie od 1.06.2021 r. do 30.08.2021 r. z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Szczegółowy sposób realizacji plebiscytu określa Organizator. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące plebiscytu rozstrzyga Organizator.

Przystępując do plebiscytu uczestnik wyraża zgodę na zasady Plebiscytu określone w regulaminie.

Uczestnicy plebiscytu przystępując do udziału w plebiscycie i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji plebiscytu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie S.A. ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144370, NIP: 8130014447, Regon: 690271718. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany wyżej lub e-mail: sekretariat@radio.rzeszow.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie przez Administratora w celu udziału w plebiscycie, promocji Administratora poprzez opublikowanie danych zwycięzców na stronie internetowej i profilach społecznościowych Administratora, upublicznianie wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej i profilach społecznościowych Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Polskie Radio Rzeszów Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie S.A. ul. Zamkowa 3, 35-032 Rzeszów.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy: sekretariat@radio.rzeszow.pl i adres: 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 3.

Organizator zastrzega, iż szczegółowe zasady dotyczące realizacji poszczególnych konkursów/plebiscytów mogą być uregulowane w odrębnym regulaminie, dostępnym w siedzibie Organizatora i na portalu internetowym: www.radio.rzeszow.pl.

© 2021 Polskie Radio Rzeszów S.A.

Stworzono na Podkarpaciu przez